بیوگرافی آقای دکتر محمدمهدی جعفری چمگردانی

سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر محمدمهدی جعفری چمگردانی

آقای دکتر محمدمهدی جعفری چمگردانی

آقای دکتر محمدمهدی جعفری چمگردانی

179487

پزشک عمومی.


آذربایجان شرقی / تبریز