سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر زینب ابراهیمی کهریزسنگی

خانم دکتر زینب ابراهیمی کهریزسنگی

خانم دکتر زینب ابراهیمی کهریزسنگی

179474

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد