سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر نجمه جانی پور بیدسردره

آقای دکتر نجمه جانی پور بیدسردره

آقای دکتر نجمه جانی پور بیدسردره

179446

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد