سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر فاطمه تیغ خورشید

خانم دکتر فاطمه تیغ خورشید

خانم دکتر فاطمه تیغ خورشید

179442

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد