سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر علی گندمی نژاد

آقای دکتر علی گندمی نژاد

آقای دکتر علی گندمی نژاد

179420

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد