سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر امید هادی

آقای دکتر امید هادی

آقای دکتر امید هادی

179414

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد