سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر شیما طیبی

خانم دکتر شیما طیبی

خانم دکتر شیما طیبی

179410

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد