سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر سیده یاسمن قاسمی علی آبادی

خانم دکتر سیده یاسمن قاسمی علی آبادی

خانم دکتر سیده یاسمن قاسمی علی آبادی

179409

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد