سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر مهرشاد فتحیان ثابت

آقای دکتر مهرشاد فتحیان ثابت

آقای دکتر مهرشاد فتحیان ثابت

179401

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد