سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر نینا قلی زاد

خانم دکتر نینا قلی زاد

خانم دکتر نینا قلی زاد

179398

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد