سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر محمدحسن ناظمی

آقای دکتر محمدحسن ناظمی

آقای دکتر محمدحسن ناظمی

179373

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد