سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر حانیه علی زاده

خانم دکتر حانیه علی زاده

خانم دکتر حانیه علی زاده

179370

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد