سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر پریناز سعیدآبادی

خانم دکتر پریناز سعیدآبادی

خانم دکتر پریناز سعیدآبادی

179348

پزشک عمومی.


تهران / قدس
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد