سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر اطهره فلاحی شاه آباد

خانم دکتر اطهره فلاحی شاه آباد

خانم دکتر اطهره فلاحی شاه آباد

179330

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد