سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر فاطمه آزاد تکچی علیا

خانم دکتر فاطمه آزاد تکچی علیا

خانم دکتر فاطمه آزاد تکچی علیا

179316

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد