سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر فاطمه رستمی پارسا

خانم دکتر فاطمه رستمی پارسا

خانم دکتر فاطمه رستمی پارسا

179299

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد