سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر مهدیه سرخی نژاد

خانم دکتر مهدیه سرخی نژاد

خانم دکتر مهدیه سرخی نژاد

179289

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد