سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر هادی فردیس

آقای دکتر هادی فردیس

آقای دکتر هادی فردیس

179274

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد