سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر سید امید محمودی نژاد دزفولی

آقای دکتر سید امید محمودی نژاد دزفولی

آقای دکتر سید امید محمودی نژاد دزفولی

179247

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد