سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر ژاله عطائی

خانم دکتر ژاله عطائی

خانم دکتر ژاله عطائی

179245

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد