سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر شیما نصیر نیا

خانم دکتر شیما نصیر نیا

خانم دکتر شیما نصیر نیا

179237

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد