سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر ثریا مستقیمی

خانم دکتر ثریا مستقیمی

خانم دکتر ثریا مستقیمی

179219

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد