سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر نفیسه سادات مهدی

خانم دکتر نفیسه سادات مهدی

خانم دکتر نفیسه سادات مهدی

179210

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد