سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر محمود خالقی مهر

آقای دکتر محمود خالقی مهر

آقای دکتر محمود خالقی مهر

179208

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد