سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر مهسا سلماسی زاده

خانم دکتر مهسا سلماسی زاده

خانم دکتر مهسا سلماسی زاده

179207

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد