سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر سمانه طباطبایی

خانم دکتر سمانه طباطبایی

خانم دکتر سمانه طباطبایی

179195

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد