سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر ساجده افضلی ساردو

خانم دکتر ساجده افضلی ساردو

خانم دکتر ساجده افضلی ساردو

179192

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد