بیوگرافی آقای دکتر پدرام ابدالی لرکی

سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر پدرام ابدالی لرکی

آقای دکتر پدرام ابدالی لرکی

آقای دکتر پدرام ابدالی لرکی

179190

پزشک عمومی.


- / -