سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر سیدمحمدکاظم طباطبائی

آقای دکتر سیدمحمدکاظم طباطبائی

آقای دکتر سیدمحمدکاظم طباطبائی

179171

پزشک عمومی.


تهران / شهریار
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد