سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر شمیم شکراله زاده

خانم دکتر شمیم شکراله زاده

خانم دکتر شمیم شکراله زاده

179166

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد