بیوگرافی خانم دکتر مهشاد درخشان

سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر مهشاد درخشان

خانم دکتر مهشاد درخشان

خانم دکتر مهشاد درخشان

179154

پزشک عمومی.
رادیولوژی.


اصفهان / اصفهان