بیوگرافی آقای دکتر مسعود چوپانی

سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر مسعود چوپانی

آقای دکتر مسعود چوپانی

آقای دکتر مسعود چوپانی

117665

پزشک عمومی.
اورولوژی.
فلوشیپ سرطان‌شناسی دستگاه ادراری و تناسلی (اوروانکولوژی).


بوشهر / بوشهر