بیوگرافی آقای دکتر حسین فودازی

سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر حسین فودازی

آقای دکتر حسین فودازی

آقای دکتر حسین فودازی

69308

تخصص رادیوانکولوژی.


تهران / تهران