بیوگرافی آقای دکتر مصطفی حکمت

سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر مصطفی حکمت

آقای دکتر مصطفی حکمت

آقای دکتر مصطفی حکمت

57784

پزشک عمومی.
قلب و عروق.
فلوشیپ الکتروفیزیولوژی بالینی قلب.


اصفهان / اصفهان