سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر رضا اتابک زاده

آقای دکتر رضا اتابک زاده

آقای دکتر رضا اتابک زاده

188587

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد