سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر امیرحسین ادیبی سده

آقای دکتر امیرحسین ادیبی سده

آقای دکتر امیرحسین ادیبی سده

188419

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد