سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر مینا ممی زاده چات قیه

خانم دکتر مینا ممی زاده چات قیه

خانم دکتر مینا ممی زاده چات قیه

188416

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد