سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر حمیدرضا مهدی زاده

آقای دکتر حمیدرضا مهدی زاده

آقای دکتر حمیدرضا مهدی زاده

188339

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد