سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر سعید سخا

آقای دکتر سعید سخا

آقای دکتر سعید سخا

188335

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد