سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر سجاد عظیم زاده آذردارغلو

آقای دکتر سجاد عظیم زاده آذردارغلو

آقای دکتر سجاد عظیم زاده آذردارغلو

188265

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد