سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر رسول بائی لاشکی

آقای دکتر رسول بائی لاشکی

آقای دکتر رسول بائی لاشکی

188254

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد