سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر امید یزدانی

آقای دکتر امید یزدانی

آقای دکتر امید یزدانی

188223

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد