سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر حسن یزدخواستی

آقای دکتر حسن یزدخواستی

آقای دکتر حسن یزدخواستی

188204

پزشک عمومی.


تهران / تهران
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد