سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر مجید زینی

آقای دکتر مجید زینی

آقای دکتر مجید زینی

188193

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد